eUPVgestió: La UPV s´adapta a l´Administració Electrònica

Amb l’objectiu de fomentar, agilitzar i garantir la qualitat dels tràmits administratius a través de mitjans electrònics, la Universitat ha creat la Seu Electrònica de la UPV accessible per tots els ciutadans des de la pàgina Web de la Universitat.

A partir de l´1 d’abril, per a realitzar determinats tràmits administratius a través d’aquesta Seu Electrònica de la Universitat, serà necessari identificar-se mitjançant qualsevol dels següents mecanismes:

  • Signatura electrònica incorporada en el DNI electrònic.
  • Sistemes de signatura electrònica avançada basats en certificats digitals admesos en la Seu electrònica. Per a això, la Universitat mantindrà una llista pública i actualitzada d’autoritats de certificació admeses.
  • A través de la Intranet per als usuaris de la nostra Universitat.

La seu electrònica contempla entre altres serveis:

  • Tauler d’anuncis electrònic per a la publicació d’actes i comunicacions.
  • Publicació oficial del BOUPV.
  • Registre electrònic de la UPV com registre auxiliar del Registre General de la UPV .

Especialment cap ressaltar la creació del Registre electrònic de la UPV per a garantir i fomentar l’exercici dels drets dels ciutadans reconeguts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.