eUPVgestió: La UPV s´adapta a l´Administració Electrònica

Amb l’objectiu de fomentar, agilitzar i garantir la qualitat dels tràmits administratius a través de mitjans electrònics, la Universitat ha creat la Seu Electrònica de la UPV accessible per tots els ciutadans des de la pàgina Web de la Universitat.

A partir de l´1 d’abril, per a realitzar determinats tràmits administratius a través d’aquesta Seu Electrònica de la Universitat, serà necessari identificar-se mitjançant qualsevol dels següents mecanismes:

  • Signatura electrònica incorporada en el DNI electrònic.
  • Sistemes de signatura electrònica avançada basats en certificats digitals admesos en la Seu electrònica. Per a això, la Universitat mantindrà una llista pública i actualitzada d’autoritats de certificació admeses.
  • A través de la Intranet per als usuaris de la nostra Universitat.

Continue reading “eUPVgestió: La UPV s´adapta a l´Administració Electrònica”