Còpies de seguretat amb ROBOCOPY

Copyicon256_thumbRobocopy (Robust file copy) ja es va introduir dins d’un kit de recursos per a Windows 2003, funcionant en XP i que ve per defecte en Vista, Windows 2008 i Windows 7.

La versió de Vista no funciona en XP, però es pot descarregar de Microsoft juntament amb un kit de recursos per a Windows 2003. De totes maneres t’ho hem deixat en el disc X: en la ruta: X:\UPVWin95\Util\Robocopy

En aqueix directori tens l’executable i un pdf en anglès amb totes les possibles combinacions.

El format estàndard d’ús és el següent:

robocopy <directori_orige> <directori_destí> /w:1 /r:1 /e /purge /log:<fitxer.log>

  • /w:1 –> Un segon d’espera entre reintents (per defecte 30 seg.).
  • /r:1 –> Número de reintents si no pot copiar un fitxer (per defecte 1.000.000).
  • /e –> Còpia també subdirectorios encara que estiguen buits (amb /s no es copien els directoris buits).
  • /log –> Fitxer de resultat.
  • /purge –> Esborra en la destinació els fitxers que no estan ja en l’origen.

Si teniu un disc USB i voleu tenir una còpia de les vostres dades sempre actualitzada n’hi haurà prou amb executar aquest comandament (que podeu guardar en un fitxer del tipus copia.bat). La primera vegada és lenta a l’haver de copiar tots els fitxers de l’origen però, al contrari que amb el comandament “copy”, a partir de la segona, només s’actualitzaran els fitxers canviats, pel que la còpia és quasi instantània si es fa en intervals curts.

Paràmetres com /maxage:<n> i /minage:<n> permeten excloure els fitxers més vells o més nous que <n> dies respectivament. Altres paràmetres com ara /XF i /XD permeten excloure fitxers o directoris que compleixen un patró, etc…

Una altra de les possibles utilitats d’aquest comandament és la de comparar dos directoris. Per a això heu d’utilitzar el paràmetre /L que vos permet obtenir una llista dels canvis que es produirien si feu la còpia. Així podries saber quins són els fitxers modificats, els esborrats i els nous. També vos serviria per buscar els fitxers més grans, els documents o qualsevol altra possible combinació.

IMPORTANT: No poseu el directori destí primer ja que (amb l’opció /purge) s’eliminarien les dades del directori origen. També és important excloure les unions (junctions) /XJ ja que també podríem perdre les dades originals.